💯 Bài Hát Nào Sau Đây Khác Các Bài Còn Lại & Tại Sao? – CHÀNG KISDEL – Tập 38

Bài Hát Nào Sau Đây Khác Các Bài Còn Lại & Tại Sao? - chàng Kisdel 38

  • Bài Hát Nào Sau Đây Khác Các Bài Còn Lại & Tại Sao? - CHÀNG KISDEL - Tập 38

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 38

 

Bài Hát Nào Sau Đây Khác Các Bài Còn Lại & Tại Sao?

(more…)

Đọc thêm

💯 Cách Để Có Hạnh Phúc Trọn Vẹn Trong Đêm Giáng Sinh – CHÀNG KISDEL – Tập 37

youtube Cách Để Có Hạnh Phúc Trọn Vẹn Trong Đêm Giáng Sinh - CHÀNG KISDEL - Tập 37

  • youtube Cách Để Có Hạnh Phúc Trọn Vẹn Trong Đêm Giáng Sinh - CHÀNG KISDEL - Tập 37

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 37

 

Cách Để Có Hạnh Phúc Trọn Vẹn Trong Đêm Giáng Sinh

(more…)

Đọc thêm

💯 The World: When “Losing at that time” = Winning the glorious great battle later! – CHÀNG KISDEL – Tập 36

  • The World: When "Losing at that time" = Winning the glorious great battle later! - CHÀNG KISDEL - Tập 36

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 36

COVID-19:

 

Thượng Đế, Ngài cho chúng ta 'thua' lúc đó để thắng trận lớn hiển hách về sau!"

 

God, He let us "lose" at that time to win the glorious great battle later!

(more…)

Đọc thêm

💯 Giáng Sinh Christmas và Xmas: Tại sao là Xmas mà không phải là Ymas hay Zmas? – CHÀNG KISDEL – Tập 35

youtube Giáng Sinh Christmas và Xmas: Tại sao là Xmas mà không phải là Ymas hay Zmas? - CHÀNG KISDEL - Tập 35

  • banner Giáng Sinh Christmas và Xmas: Tại sao là Xmas mà không phải là Ymas hay Zmas? - CHÀNG KISDEL - Tập 35

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 35

Tại sao là Xmas mà không phải là Ymas hay Zmas?

(more…)

Đọc thêm

Scroll Up